fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rafako planuje emisję

Rafako chce w II połowie tego roku uplasować emisję akcji.
Fotorzepa, Krzysztof Skłodkowski
Spółka zaoferuje papiery przede wszystkim inwestorom instytucjonalnym. Główny akcjonariusz – giełdowe PBG nie weźmie udziału w emisji.

– Spo­dzie­wa­my się, że ofer­ta ak­cji zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na w II po­ło­wie bie­żą­ce­go ro­ku – za­po­wia­da Agniesz­ka Wa­si­lew­ska-Se­ma­il, pre­zes Ra­fa­ko. – Je­śli cho­dzi o struk­tu­rę ofer­ty, to jest za wcze­śnie, aby się wy­po­wia­dać, po­nie­waż jest wie­le czyn­ni­ków, któ­re mo­gą na nią w przy­szło­ści wpły­nąć. Wszel­kie szcze­gó­ły planu opu­bli­ku­je­my, jak tyl­ko bę­dzie­my go­to­wi wyjść na ry­nek, wraz z pro­spek­tem emi­syj­nym – pod­kre­śla.

Pre­zes wska­zu­je, że w II po­ło­wie te­go ro­ku spo­dzie­wa się po­ja­wie­nia na ryn­ku no­wych kon­trak­tów w seg­men­cie tech­no­lo­gii dla sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go i prze­my­sło­we­go. Za­strzyk go­tów­ki jest fir­mie po­trzeb­ny do star­to­wa­nia w no­wych prze­tar­gach.

Za­rząd jest upo­ważnio­ny do emi­sji 15,3 mln ak­cji w ra­mach ka...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA