fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Kurs Orco w górę o 15,4 proc. w reakcji na umowę z Pekao

Na­wet o 19,4 proc., do 2,95 zł, dro­ża­ły wczo­raj w War­sza­wie ak­cje Orco Pro­per­ty Gro­up. In­we­sto­rzy za­re­ago­wa­li tak na ko­mu­ni­kat w spra­wie prze­ję­cia przez fir­mę od Or­co Pro­per­ty – spół­ki za­leż­nej od­po­wie­dzial­nej za re­ali­za­cję war­szaw­skiej in­we­sty­cji Zło­ta 44 – wy­ni­ka­ją­cych z te­go pro­jek­tu zo­bo­wią­zań wo­bec Ban­ku Pe­kao.
Or­co po­da­ło, że po speł­nie­niu okre­ślo­nych wa­run­ków przej­mie wszyst­kie na­leż­no­ści pie­nięż­ne ban­ku wraz z za­bez­pie­cze­nia­mi Pe­kao na pod­sta­wie umo­wy. To zaś otwo­rzy dro­gę do wyj­ścia z in­we­sty­cji. Prze­ję­cie fi­nan­so­wa­ne bę­dzie z kre­dy­tu po­mo­sto­we­go do mo­men­tu, gdy spół­ka sprze­da część ze swo­ich płyn­nych ak­ty­wów.
Or­co po­in­for­mo­wa­ło o wy­po­wie­dze­niu kre­dy­tu do­ty­czą­ce­go Zło­tej 1 kwiet­nia. Jed­no­cze­śnie wy­ja­wi­ło, że bank dał gru­pie 30 dni na spła­tę zo­bo­wią­zań w kwo­cie 170,1 mln zł i 19,6 mln eu­ro (łącz­nie po­nad 250 mln zł). Pe­kao zde­cy­do­wał się na ta­ki krok, gdyż na ko­niec grud­nia na­ru­szo­ne zo­sta­ły wa­run­ki za­pi­sa­ne w umo­wie. Gru­pa zo­bo­wią­za­ła się, że do te­go cza­su przed­sta­wi ban­ko­wi po­zwo­le­nie na użytkowanie obiek­tu. Tak się jed­nak nie sta­ło.
W 2013 r. Or­co mia­ło 145,9 mln eu­ro skon­so­li­do­wa­nych przy­cho­dów i 227 mln eu­ro stra­ty net­to przy­pi­sa­nej ak­cjo­na­riu­szom jed­nost­ki do­mi­nu­ją­cej. Od­po­wie­dzial­ność za tak znacz­ną stra­tę w 2013 r. po­no­szą przede wszyst­kim od­pi­sy. Ob­cią­ży­ły one wy­nik kwo­tą 193 mln eu­ro.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA