fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Wykaz aktów prawnych obowiązujący przyszłych syndyków

Resort sprawiedliwości opublikował wykaz aktów prawnych będący podstawą do opracowania pytań testowych podczas tegorocznych egzaminów na syndyka.
Na podstawie 8a ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, ze zm.) Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2014.
- ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
- ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
- ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
- ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy,
- ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
- J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Warszawa 2007,
- R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, z wyłączeniem rozdziałów: 4, 5, 6, 15, 17, 18, 21, 22,
- Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE. Warszawa 2006, rozdziały: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13,
- E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011, rozdziały: 1, 2, 3, 13, 15, 16,
- M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 r.
- Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2011, rozdziały: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA