- Straciły moc dotychczasowe rozporządzenia ministra zdrowia z 2007 r. poświęcone lekom. Zastąpiły je nowe, trzy z 9 i jedno z 11 lipca. Dotyczą one:

– wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

– wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,

– limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,

– wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (DzU nr 125, poz. 806 – 809)

- przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 11 lipca tego roku w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania nie stosuje się do statków powietrznych, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji technicznych wymogów i administracyjnych procedur w dziedzinie lotnictwa cywilnego (DzU nr 126, poz.814)