[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 573 – 582):

- [b]finansów[/b], z 11 i 12 maja, w sprawie:

– postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych; wejdzie w życie 9 czerwca,

– wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (zmiana); 1 sierpnia,

- [b]kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 7 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego; 9 czerwca,

- [b]obrony narodowej[/b], z 30 kwietnia oraz 7 i 12 maja, w sprawie:

– wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 1 lipca,

– zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej; 9 czerwca,

– norm powierzchni użytkowej przysługujących żołnierzom zawodowym; 1 lipca,

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 21 i 26 kwietnia, zmieniające rozporządzenie w sprawie:

– wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych,

– znakowania środków spożywczych; oba 1 stycznia 2011 r.

- [b]rozwoju regionalnego[/b] z 4 maja w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi; 9 czerwca,

- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 5 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony; 26 listopada.

[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 583) z 11 maja (SK 50/08) o niezgodności z art. 64 ust. 1 konstytucji art. 119 § 3 kodeksu karnego skarbowego „w zakresie, w jakim przewiduje dwuletni termin do wytoczenia powództwa o roszczenie przewidziane w art. 119 § 2 tej ustawy, liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów”; we wskazanym zakresie stracił moc 25 maja.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=354899]Dz.U. Nr 88[/link]