Ustawy

(poz. 731 – 735), cztery z 15 i jedna z 28 kwietnia:

- o zmianie ustawy o obligacjach,

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy; te trzy wejdą w życie 6 lipca,

- zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska; 30 czerwca,

- o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; weszła w życie 18 czerwca 2011 r.

Rozporządzenia Rady Ministrów

(poz. 736 – 737), z 1 i 2 czerwca, w sprawie

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich,

- szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego RP (zmiana); oba 6 lipca.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 738 – 747):

- finansów z 6 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (zmiana); 6 lipca,

- obrony narodowej, z 6, 14 i 15 czerwca, w sprawie:

– trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (zmiana); 6 lipca,

– przekształcenia Szpitala Wojskowego 117 (Kołobrzeg) i 111 (Poznań) z przychodnią samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; oba 29 czerwca,

- rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 30 maja i trzy z 3 czerwca, w sprawie:

– warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji,

– sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy,

– sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych; te trzy 6 lipca,

– warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej", zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013" (zmiana); 29 czerwca, a niektóre przepisy 1 stycznia 2012 r.,

- sprawiedliwości z 6 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zatrudniania skazanych; 6 lipca,

- środowiska z 20 maja w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur; 6 lipca,

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

(poz. 748) z 8 czerwca (K 3/09) o niezgodności z konstytucją art. 63 ust. 9 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP; przepis stracił moc 21 czerwca.

Zobacz treść Dz.U. Nr 129