917 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  

916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej  

914 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013  

913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej