Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024 (poz. 470)

Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 265/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2024–2029

Uchwała nr 264 /2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2024-2029 (poz. 467)