466 Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

465 Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji