• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 września 2022 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsług (DzU z 20 września 2022 r., poz. 1968)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (DzU z 20 września 2022 r., poz. 1971)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny (DzU z 20 września 2022 r., poz. 1972)