• niektóre przepisy ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2020 r., poz. 2255)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2435)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (DzU z 14 stycznia 2021 r., poz. 86)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (DzU z 14 stycznia 2021 r., poz. 87)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (DzU z 14 stycznia 2021 r., poz. 88)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie 13 lutego 2004 r. (DzU z 14 stycznia 2021 r., poz. 89)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (DzU z 14 stycznia 2021 r., poz. 90)