• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 8 stycznia 2021 r., poz. 44)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 15 stycznia 2021 r., poz. 93)