[b]Rozporządzenie ministra finansów[/b] (poz. 83) z 15 stycznia w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [b]Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej[/b] (poz. 84 – 86) z 20 stycznia:

– uchylające rozporządzenia w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska; 1 marca,

– zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej; 1 marca,

– zmieniające rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; 3 lutego.

[b]Rozporządzenie ministra środowiska [/b](poz. 87) z 26 stycznia w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu; 3 lutego.Rozporządzenia ministra zdrowia (poz. 88 – 89) z 18 stycznia:

– w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego; po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia,

– zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wszedł w życie 3 lutego.

[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 90) z 19 stycznia 2010 r., sygn. akt (SK 35/08), o zgodności z konstytucją art. 228 § 2 pkt 5 ustawy z 18 września 2001 r. – Kodeks morski [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335268](DzU nr z 2009 r. nr 217, poz. 1689)[/link].

Zobacz treść [link=http://]Dz.U Nr 16 [/link]