- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o przekazywaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy CBA zwolnionych ze służby (DzU nr 209, poz. 1510)

- klasyfikacja wydatków strukturalnych to temat rozporządzenia ministra finansów (DzU nr 209, poz. 1511)

- minister gospodarki określił wymagania, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz zakres sprawdzeń wykonywanych podczas ich prawnej kontroli metrologicznej (DzU nr 209, poz. 1513)

- on też wskazał rodzaje odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych (DzU nr 209, poz. 1514)

- wydane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, np. dla niemowląt i małych dzieci (DzU nr 209, poz. 1518)