[b]Uchwała Sejmu RP[/b] (poz. 36) z 21 stycznia w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego.

[b]Postanowienie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 37) z 16 stycznia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły.

[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 38 –44):

- dwa z 8 stycznia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,

- z 13 stycznia o nadaniu tytułu profesora,

- z 13 i 15 stycznia o zmianie w składzie Rady Ministrów,

- dwa z 9 lipca 2008 roku o nadaniu orderów i odznaczeń.

[b]Uchwała zarządu Narodowego Banku Polskiego[/b] (poz. 45) z 15 stycznia zmieniająca uchwałę regulamin zarządu NBP; weszła w życie 28 stycznia.

[b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 46) nr 5 z 21 stycznia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji; 1 lutego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[b]Obwieszczenia[/b] (poz. 47 – 55):

[b]Marszałka Sejmu RP[/b] z 21 stycznia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu RP – Regulamin Sejmu RP,

[b] ministra sprawiedliwości[/b] z 14 stycznia o wolnych stanowiskach sędziowskich

[b] ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 7 i 16 stycznia, w sprawie:

– publikacji wykazu beneficjentów,

– wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

[b] prezesa GUS[/b], pięć z 19 stycznia, w sprawie:

– średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.,

– wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r.,

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r.,

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.,

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2008 r.

[b]Komunikaty prezesa GUS[/b] (poz. 56 – 60), pięć z 14 stycznia, w sprawie:

wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2008 r.,

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r.,

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

– ogółem w 2008 r.,

– dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r.,

przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2008 r.

[b]Komunikat prezesa Państwowej Agencji Atomistyki[/b] (61) z 13 stycznia w sprawie sytuacji radiacyjnej w IV kwartale 2008 r.

Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=298507]MP nr 5[/link]