[b]ZAKŁADY BUDŻETOWE[/b]

- z rozporządzenia ministra finansów dotyczącego dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z § 1 ubył pkt 4; mówił on o dotacji z tytułu szkolenia przez zakład budżetowy „Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299292]DzU nr 17, poz. 86[/link])

[b]FUNDUSZE INWESTYCYJNE[/b]

- ten sam minister jest autorem rozporządzenia w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299311]DzU nr 17, poz. 87[/link])

- oraz w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299289]DzU nr 17, poz. 88[/link])

[b]ZAWODY REGULOWANE[/b]

- zawodom regulowanym należącym do działów administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, poświęcone jest rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299300]DzU nr 17, poz. 90[/link])

[b]NIEPEŁNOSPRAWNI: STYPENDIA SPORTOWE[/b]

- rozporządzenie określające zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać przyznane ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299306]DzU nr 17, poz. 95[/link])

[b]ŻYWNOŚĆ: SUBSTANCJE DODATKOWE[/b]

- rozporządzenie ministra zdrowia o wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w żywności na terytorium Polski określonych substancji dodatkowych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299294]DzU nr 17, poz. 96[/link])

[b]STATUTY[/b]

- zmienione statuty Państwowej Inspekcji Pracy ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299257]MP nr 8, poz. 76[/link]) oraz Kancelarii Prezydenta RP ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299241]MP nr 8, poz. 77[/link]).