[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 129) z 10 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców; weszło w życie 12 lutego.

[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 130 – 131) z 30 stycznia oraz 2 i 11 lutego w sprawie:

• ustalenia szczegółowego zakresu działania ministra – członka Rady Ministrów Michała Boniego; 12 lutego z mocą od 15 stycznia,

• nadania Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (zmiana); 27 lutego,

• przedterminowych wyborów wójta gminy Górzyca w województwie lubuskim; 12 lutego.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 133 – 144):

• [b]edukacji narodowej[/b] z 3 lutego w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 20 lutego,

• [b]infrastruktury[/b] z 26 stycznia oraz dwa z 11 lutego w sprawie:

– określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe SA, których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji; 27 lutego,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,

– wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie; te dwa 13 lutego,

• [b]pracy i polityki społecznej oraz kultury i dziedzictwa narodowego [/b]z 26 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych; 27 lutego,

• [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 21 i 22 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie:

– wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów,

– wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach; oba 27 lutego,

• [b]rozwoju regionalnego[/b] z 10 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; 12 lutego,

• [b]sportu i turystyki[/b], dwa z 22 stycznia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania:

– działalności pilota wycieczek,

– zawodu przewodnika turystycznego; oba 27 lutego,

• [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 22 stycznia oraz 10 lutego w sprawie:

– stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządy; 27 lutego,

– wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni (w Krakowie); 12 lutego

Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=300522]Dz.U. nr 23[/link]