[b]Ustawy[/b] (1383 – 1387), z 28 sierpnia, trzy z 11 września i z 24 września:

- o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- o ratyfikacji umowy między:

– rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Dausze 18 listopada 2008 r.,

– Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie 16 września 2004 r.,

– rządem RP a rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 15 maja 2007 r.,

– rządem RP a rządem Nowej Zelandii w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie 9 maja 2008 r.; wszystkie ustawy wchodzą w życie 12 listopada.

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1388 – 1390), z 15, 19 i 20 października, w sprawie:

- udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia; 12 listopada,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony państwa; 1 stycznia 2010 r.,

- uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych; 31 października.

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1391) z 27 października w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim; 28 października

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1392 – 1393):

- obrony narodowej z 14 października w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych; 1 stycznia 2010 r.,

- sprawiedliwości z 29 września – Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich; 12 listopada.

[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1394 – 1395), dwa z 20 października:

- o zgodności z konstytucją (SK 15/08) art. 123 § 51 prawa upadłościowego z 1934 r. oraz art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 i art. 8 pkt 7 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

- o niezgodności z konstytucją (SK 6/09) art. 47922 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na podstawie art. 4011; stracił moc 28 października.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=329488]Dz.U. nr 179[/link]