PRAWO AUTORSKIE

- rozporządzenia ministra  kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (DzU nr 88, poz. 497) - czytaj więcej w artykule "Zarządzanie utworami będzie przejrzyste"

UCZELNIE PUBLICZNE

- rozporządzenia ministra  nauki i szkolnictwa wyższego z 13 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (DzU nr 88, poz. 498) - więcej w artykule "Zmiany w zasadach wynagradzania na uczelni"

ZDROWIE ZAWODNIKÓW SPORTOWYCH

- rozporządzenia ministra  zdrowia, trzy z 14  kwietnia w sprawie:

– trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników między 21 a 23 rokiem życia,

– zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich,

– kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (DzU nr 88, poz. 500, 501 i 502) - zobacz artykuł "O zdrowie sportowców zadba lekarz specjalista"

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

KONTROLA ŻYWNOŚCI

- rozporządzenia ministra zdrowia, rolnictwa i rozwoju wsi oraz obrony narodowej z 15 kwietnia w sprawie warunków i sposobu współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (DzU nr 88, poz. 504) - czytaj artykuł "Wspólna praca inspekcji"