Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (DzU z 11 grudnia 2014 r., poz. 1781)

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna", spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (DzU z 11 grudnia 2014 r., poz. 1784)

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (DzU z 11 grudnia 2014 r., poz. 1787)

Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (DzU z 18 grudnia 2014 r., poz. 1836)