fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: samorząd nie straci wszystkich uprawnień

Fotolia.com
Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przenosi z jednostek samorządu terytorialnego kompetencje tylko w odniesieniu do zatwierdzania cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

- Według projektodawcy – założeniem ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – jest wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W jaki sposób ustawa ma pomóc w osiągnięciu tego celu?

Jedną z podstawowych wad obecnego modelu rynku wodociągowo-kanalizacyjnego jest brak wyspecjalizowanego i niezależnego organu regulacyjnego, który nadzorowałby realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przepisy ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 2180) mają m.in. na celu zabezpieczenie interesu odbiorców usług przez ustanowienie takiego organu (regulatora cen wody). Będzie on w szczególności weryfikował wysokość cen za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Chcemy, aby opłaty te były racjonalnie uzasadnione ekonomicznie.

- Jakie kompetencje gmin przejmie nowy organ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przenosi z jednostek samorządu terytorialnego kompetencje tylko w odniesieniu do zatwierdzania cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Natomiast zasadnicza część zadań i uprawnień gminy, w ramach funkcjonowania ww. ustawy, zostanie w nowym systemie utrzymana. Dotyczy to w szczególności:

- wydawania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- przygotowania i uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- uchwalania planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- publikacji taryf.

- Jaka będzie rola tego organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Przejmie ono, z dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne (część przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.), zobowiązania, prawa i obowiązki należące dotychczas do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

- W jaki sposób wspomniana na wstępie ustawa wiąże się z nowym Prawem wodnym, które wejdzie w życie w styczniu 2018 r.?

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przewiduje powierzenie funkcji organu regulującego dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powołanie ww. dyrektorów określają przepisy ustawy Prawo wodne. Jednym z zadań organu regulacyjnego będzie zabezpieczenie odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA