fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Od 22 lutego gminy mogą tworzyć strefy czystego transportu

AdobeStock
Strefa czystego transportu, przeznaczona dla pojazdów przyjaznych środowisku, może powstać na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej.

Nowe regulacje zawarto w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej u.e.p.a.), która określa m.in.:

- zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych >patrz ramka w transporcie,

- obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz

- warunki funkcjonowania stref czystego transportu.

Co do zasady, ustawa weszła w życie 22 lutego 2018 r., ale wprowadzanie poszczególnych, przewidzianych nią rozwiązań jest rozłożone w czasie i zakończy się dopiero w 2028 r.

Strefa czystego transportu

Nowe przepisy dają gminom podstawę prawną do wprowadzenia stref czystego transportu, ale ustanowienie takiej strefy zależy od decyzji samorządu, który sam rozstrzygnie, czy strefa jest niezbędna. Zgodnie z obowiązującym od 22 lutego 2018 r. art. 39 ust. 1 u.e.p.a. taką strefę tworzy się w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. Może ona powstać na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej. Do strefy czystego transportu, co do zasady, będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy:

- elektryczne,

- napędzane wodorem lub

- napędzane gazem ziemnym.

Od 23 sierpnia 2018 r. posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym będzie mógł korzystać z wjazdu do strefy, jeżeli zapewni odpowiednie oznakowanie pojazdu na jego przedniej szybie. Ograniczenie wjazdu do strefy nie dotyczy m.in. pojazdów Policji, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego i zespoły transportu sanitarnego czy autobusów szkolnych. Ograniczenie to nie ma zastosowanie także do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może przewidzieć jeszcze inne wyłączenia od ograniczenia wjazdu do strefy niż te ustalone w u.e.p.a.

W uchwale rady gminy o ustanowieniu strefy czystego transportu trzeba określić: granice obszaru strefy, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania treści tej uchwały do publicznej wiadomości. Uchwała o ustanowieniu strefy stanowi akt prawa miejscowego (art. 40 u.e.p.a.).

Wykonywanie obowiązków przez samorząd

Docelowo, od 1stycznia 2025 r. jednostka samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.), z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys., będzie musiała zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie był równy lub wyższy niż 30 proc. Od 1 stycznia 2020 r. udział ten powinien wynosić 10 proc.

Od 1 stycznia 2025 r. j.s.t., z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.:

- będzie musiała wykonywać zadanie publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30 proc. pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub

- zlecać wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30 proc. floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.

Przez zadanie publiczne należy rozumieć działania realizowane na podstawie ustaw, a szczególnie ustaw dotyczących j.s.t., służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności. Od 1 stycznia 2020 r. wymagane będzie wykonywanie zadania lub zlecanie wykonywania zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu tego zadania wynosi 10 proc.

Docelowo, od 1 stycznia 2028 r. j.s.t., z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys., będzie także musiała świadczyć usługę lub zlecać świadczenie usługi komunikacji miejskiej podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej j.s.t. będzie wynosić co najmniej 30 proc.

J.s.t. powinna zapewnić udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący:

- od 1 stycznia 2021 r. – 5 proc.,

- od 1 stycznia 2023 r. – 10 proc.,

- od 1 stycznia 2025 r. – 20 proc.

Nie będzie to jednak obowiązek bezwzględny. W art. 37 u.e.p.a. przewidziano, że j.s.t., z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys., sporządza, co 36 miesięcy, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. J.s.t. musi zapewniać możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu tej analizy.

Analizę, niezwłocznie po jej sporządzeniu, trzeba przekazać ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska. W sytuacji, gdy wyniki analizy będą wskazywać na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, j.s.t. będzie mogła nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych. Analizę tę trzeba będzie sporządzić po raz pierwszy do 31 grudnia 2018 r.

W myśl art. 38 u.e.p.a. j.s.t., z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys., muszą do 31 stycznia każdego roku przekazywać ministrowi właściwemu do spraw energii informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji. Informację tę trzeba przekazać po raz pierwszy do 22 maja 2018 r.

podstawa prawna: ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r. poz. 317)

Definicja paliwa alternatywne

Przez paliwa alternatywne należy rozumieć paliwa lub energię elektryczną wykorzystywane do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających będące substytutem dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, a w szczególności: energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony bądź skroplony gaz ziemny oraz gaz płynny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA