fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Bezpłatny internet w gminie - złóż wniosek

Adobe Stock
Obecnie tylko 405 gmin w naszym kraju ma hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi. Statystycznie więc hotspot znajdziecie w jednej z sześciu odwiedzonych gmin. Wkrótce ma się to zmienić.

Co zrobić, aby w okolicy pojawił się hotspot

Publiczny internet dla każdego to program dla gmin, które chcą uruchomić bezpłatne hotspoty w miejscach publicznych, czyli np. w parku, na rynku, w urzędzie, bibliotece itp. Na zainstalowanie urządzeń gmina otrzymuje 64 tys. zł. Co ważne, nie potrzebuje wkładu własnego, nie musi przedstawiać faktur ani szczegółowego rozliczenia.

Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na zainstalowanie hotspotów – co najmniej 10 zewnętrznych lub 15 wewnętrznych.

Możliwe są też inne konfiguracje:

Dofinansowanie może uzyskać każda gmina. Wystarczy, że wypełni wniosek na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek wypełnia się wyłącznie na stronie internetowej – poniżej znajduje się dokładna instrukcja jego wypełnienia oraz przykładowo wypełniony wniosek.

Uwaga! Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.

Potrzebne materiały:

- FAQ

Jak wypełnić wniosek?

Wystarczy wejść na stronę generatora wniosków: https://generator.cppc.gov.pl/?action=show&wniosek=0

- Zaznaczyć „Zgłoszenie" i kliknąć „Wczytaj" (dla ułatwienia, poniżej znajduje się  przykładowo wypełniony wniosek).

- Otworzy się formularz wniosku o dofinansowanie. Większość pól jest wypełnionych i zablokowanych do edycji. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwonym symbolem „!".

Informacje ogólne o projekcie

-  Tytuł projektu  to np. Publiczny internet w gminie X

- Gmina powinna krótko opisać swój projekt. Napisać gdzie i dlaczego chcesz zainstalować hostspoty.

- Wpisać przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Uwaga! Na zainstalowanie hotspotów masz maksymalnie dwa lata.

Miejsce realizacji projektu

- Tu powinno się wpisać dane gminy: województwo, powiat i gminę.

Informacje o Beneficjencie

- Nazwa Beneficjenta, czyli nazwa gminy

- Krótki opis Beneficjenta – krótka informacja o gminie, np. ilu ma mieszkańców, jaką ma powierzchnię, gdzie jest położona.

- NIP i REGON

- Numer wpisu do rejestru UKE – ten numer będzie potrzebny do podpisania umowy o dofinansowanie. Jeśli gmina nie jest wpisana do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, to w tym polu należy wpisać: „dostarczymy przed podpisaniem umowy". Informacje o tym jak uzyskać wpis do rejestru znajduje się na stronie UKE: https://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-jst/

- Adres siedziby urzędu oraz adres korespondencyjny (lub zaznaczyć okienko „taki sam jak adres siedziby")

- Dane osoby upoważnionej do kontaktu, z która przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa będą mogli się skontaktować.

Lista mierzalnych wskaźników projektu

-  Liczba utworzonych publicznych dostępu do internetu – hotspotów – ile łącznie (zewnętrznych i wewnętrznych) punktów dostępu zamierzasz uruchomić w ramach projektu.

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013

- Jak w przypadku każdego projektu współfinansowanego ze środków UE należy wskazać jaki wpływ ma projekt na zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę niedyskryminacji i zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Przykładowe opisy wpływu projektu znajdują się we wzorze wypełnionego wniosku.

Opis sposobu zachowania trwałości projektu

- Wnioskodawca jest zobowiązany opisać jak zadba o to, by przez co najmniej 5 lat zachować trwałość projektu, np: opłacanie abonamentu, konserwacja urządzeń, modernizacja lub wymiana na skutek awarii lub kradzieży.

Zakres finansowy

- W trzech kolumnach w wierszu „kwota ryczałtowa" należy wpisać wartość: 64 368,00.

Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT

- To wartość VAT: 12 036,29

Oświadczenia:

- Należy zaznaczyć oświadczenie w punkcie 14: „Oświadczam, że projekt: nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z póżn. zm) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000, a także projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objętych Aneksem I albo II do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzw. dyrektywa OOŚ), ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;"

- Należy zaznaczyć w punkcie 22 „Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania formy i sposobu komunikacji, w tym wzywania do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, wskazanych w §6 Regulaminu konkursu."

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć:

1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji wnioskodawcy.

2. Pełnomocnictwo/upoważnienie poświadczone notarialnie dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku.

Materiały

Źródło: MC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA