fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Uprawnienia do ustalania wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego ma zgromadzenie

www.sxc.hu
To zgromadzenie związku międzygminnego, a nie jego przewodniczący ma uprawnienia do ustalania wynagrodzenia członków jego zarządu.

Zakres kompetencji to kwestia wywołująca wiele sporów, zwłaszcza między gminami a organami nadzoru. Kolejny z nich właśnie przeciął Naczelny Sąd Administracyjny. A chodziło o to, kto powinien decydować o wynagrodzeniach członków zarządu związku międzygminnego.

Sporne zapisy

W sumie w sprawie chodziło o 17 podobnych uchwał dotyczących statutu związku międzygminnego. W załącznikach do poszczególnych uchwał rady gmin postanowiły, że do wyłącznej kompetencji zgromadzenia związku będzie należało ustalanie wynagrodzenia członków zarządu niebędących członkami zgromadzenia.

To nie spodobało się wojewodzie. W swoich rozstrzygnięciach nadzorczych unieważnił zapis o kompetencji do ustalenia wynagrodzenia w poszczególnych załącznikach.

W jego ocenie zakwestionowany przepis istotnie narusza art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Wojewoda tłumaczył, że ustawodawca, przekazując przewodniczącemu zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego uprawnienie do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy wobec członków zarządu tego związku, nie uczynił żadnych wyjątków. A to oznacza, że zgodnie z wolą ustawodawcy wykonywanie wszelkich czynności w sprawach prawa pracy wobec członków zarządu związku, w tym ustalanie ich wynagrodzenia, należy do wyłącznej kompetencji przewodniczącego zgromadzenia.

Gminy nie zgadzały się z taką wykładnią przepisów. W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wskazywały, że zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy. W konsekwencji w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że kompetencje zgromadzenia związku częściowo pokrywają się z kompetencjami rady gminy, czego przykładem może być chociażby ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku.

W ocenie skarżących wojewoda błędnie przyjmuje, że w zakresie czynności z obszaru prawa pracy dokonywanych przez przewodniczącego zgromadzenia mieści się również ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku.

Samorządowcy podkreślali, że przewodniczący zgromadzenia związku nie jest organem związku. Sprawuje on wyłącznie funkcje techniczne, wykonawcze w stosunku do kompetencji samego zgromadzenia, któremu wyłącznie przewodniczy.

Ta argumentacja nie przekonała poznańskiego WSA. Uznał on, że wykonywanie wszelkich czynności z obszaru prawa pracy dotyczących członków zarządu związku, w tym ustalanie ich wynagrodzenia, należy do kompetencji przewodniczącego.

Wykładnia językowa to za mało

Rację gminom przyznał dopiero Naczelny Sąd Administracyjny. We wszystkich sprawach uchylił wyrok WSA i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Jak zauważył sędzia sprawozdawca Mirosław Wincenciak, sporne sprawy są przykładem tego, że czasami wykładnia językowa jest niewystarczająca. W ocenie sądu konieczne było sięgnięcie do kontekstu systemowego i funkcjonalnego. Istotny okazał się zwłaszcza art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, mówiący, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta.

Sąd kasacyjny zauważył, że związek komunalny, międzygminny jest bytem podobnym do jednostki samorządowej. Zgodził się też, że przewodniczący związku pełni jedynie funkcje techniczne. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt: II OSK 10-15/16 i II OSK 75-76/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA