fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada powiatu może ustalać godziny pracy aptek

Fotolia.com
Ustalanie godzin pracy aptek znajdujących się na terenie danego powiatu należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Nie może ona przekazać tej kompetencji innym podmiotom np. kierownikom aptek.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – art. 94 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Organem uprawnionym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie danego powiatu jest rada powiatu. Dokonuje ona ustalenia w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne). Również zmiany w przyjętym w drodze uchwały rozkładzie godzin pracy mogą być wprowadzone wyłącznie, poprzez przyjętą w analogicznym trybie uchwałę, zmieniającą określony rozkład godzin pracy aptek.

W związku z tym, że tylko rada powiatu posiada kompetencję do określania godzin pracy aptek na terenie powiatu, zatem nie może ona delegować tego uprawnienia na inne podmioty np. na kierowników aptek (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 5 stycznia 2018 r., nr NPII.4131.1.684.2017). Stanowisko to potwierdził także wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 kwietnia 2012 r. (nr NPII.4131.1.94.2012) w którym wskazał, że „rada powiatu jest jedynym organem władnym do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, znajdujących się na terenie powiatu. Rada powiatu, ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w formie aktu prawa miejscowego, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia publicznego oraz dostępność do konkretnych aptek, powinna określić jednoznacznie dzienny i godzinny rozkład pracy aptek znajdujących się na terenie powiatu. Umożliwienie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek podmiotom prowadzącym apteki jest nielegalną subdelegacją materii, którą można uregulować jedynie w formie aktu prawa miejscowego".

podstawa prawna: art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2211)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA