fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zwolnienie z rejestracji na kasie fiskalnej opłat przekształceniowych pobieranych przez gminę

123RF
Wynagrodzenie z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, które stanowi opłatę przekształceniową, będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Czy w sytuacji kiedy opłaty należne gminie od użytkownika wieczystego gruntu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, gmina będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Ustanowienie przez gminę użytkowania wieczystego po 30 kwietnia 2004 r. podlega VAT jako odpłatna dostawa towarów. Tym samym opłaty należne gminie od użytkownika wieczystego gruntu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 30 kwietnia 2004 r. będą stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem VAT (pisaliśmy o tym 21 maja 2019 roku w tekście „Czy opłata dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od 2019 roku podlega VAT").

Istota problemu dotyczy zwolnienia z rejestracji na kasie fiskalnej opłat przyjmowanych w kasie za czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (w sytuacji, gdy prawo użytkowania wieczystego było ustanowione po 30 kwietnia 2004 r.).

Na podstawie § 2 ust. 1 do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym wymienione w pozycji 38: dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie to stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (zob. § 2 ust. 2 do rozporządzenia).

Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu po 30 kwietnia 2004 r. stanowiło odpłatną dostawę towarów (za wynagrodzeniem: kwoty pierwszej opłaty oraz opłat rocznych). W wyniku przekształcenia, podlegające opodatkowaniu przyszłe opłaty roczne zostają zastąpione jedną kwotą, o której mowa w art. 7 ust. 1-2 ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. opłatą przekształceniową. Tym samym wynagrodzenie pobierane przez gminę tj. kwoty pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zostały zastąpione jedną kwotą tj. opłatą przekształceniową.

Należy zatem przyjąć, iż wynagrodzenie z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, które obecnie w myśl w art. 7 ust. 1-2 ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowi opłatę przekształceniową, będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia (interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2019 r., 0113-KDIPT1-3.4012.914. 2018.2.ALN).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

art. 10 ust. 2 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU z 2019 r., poz. 675)

§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r., poz. 2519)

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r., poz. 1716 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA