Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej program PEAD. Polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.

Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, instytucją pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego, zaś instytucją certyfikującą i audytową Ministerstwo Finansów. Pomoc udzielana będzie przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (wyłonione w drodze konkursu), które będą wspierane przez organizacje partnerskie regionalne i lokalne.

Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 wybrane zostały 4 organizacje - Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, które podpisały już umowy z instytucja pośredniczącą.

Poniżej pobrać można pisma kierowane do Wydziałów Polityki Społecznej oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.