Projekty w ramach programu osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego lub zlecane podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Głównym celem jest zintensyfikowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

Resort zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".