Fundacja zwracała uwagę na potencjalną niezgodność z Konstytucją funkcjonowania przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z prawem osoby bezdomne chcące otrzymać pomoc społeczną muszą zgłosić się do gminy ostatniego miejsca ich zameldowania na pobyt stały.

Z wystąpieniem HFPC można zapoznać się tutaj.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie dostrzegł wskazanego przez HFPC problemu. W liście podkreślono, że przepisy ustawy o pomocy społecznej „w żaden sposób nie ograniczają osobom bezdomnym wolności poruszania się po terytorium RP oraz wyboru przez nich miejsca pobytu". Powołano się również na przepisy ustawy, które pozwalają na odstępstwo od zasady udzielenia świadczenia przez gminę ostatniego zameldowania na pobyt stały. Dotyczą one jednak wyłącznie przypadków „szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie" i „w sprawach niecierpiących zwłoki".

W podsumowaniu zapewniono HFPC, że „prawa i wolności osób bezdomnych, podobnie jak i innych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są przestrzegane i respektowane".

Z odpowiedzią na wystąpienie HFPC można zapoznać się tutaj.