Opracowany przez dyrektora szkoły arkusz organizacyjny jest opiniowany przez radę pedagogiczną, a następnie przekazywany do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę.

W przypadku szkół gminnych zadanie to spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta). To bowiem organ wykonawczy gminy sprawuje finansowy i administracyjny nadzór nad działalnością szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły prowadzonej przez powiat zatwierdza natomiast starosta, o czym przesądza art. 5c ustawy o systemie oświaty.

Organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza do 30 maja.

Podstawą prawną sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły są przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Zgodnie z jego przepisami arkusz organizacyjny określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Zamieszcza się w nim w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

W ocenie Andrzeja Pulita, wójta gminy Skarbimierz, dyrektorzy szkół sporządzają arkusze organizacyjne niezgodnie z przepisami, bo w rozliczeniu tygodniowym, a nie rocznym.

– To powoduje nieprawidłowości w rozliczaniu nawet 1 godzin ich pracy – wskazuje Andrzej Pulit.

To jednak odosobniony pogląd.

– Znam poglądy wójta Skarbimierza, ale niestety nie mogę znaleźć dla nich uzasadnienia w obowiązujących przepisach – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Również Lech Sprawka, poseł PiS, wskazuje, że sporządzenie arkusza w rozliczeniu tygodniowym jest prawidłowe. —cyran