Osoba, która otrzymała już poprzednio zaświadczenie, zwróciła się o wydanie następnego. Czy ponowne wydanie zaświadczenia w tej samej sprawie powinno łączyć się z anulowaniem tego, które było wydane wcześniej?

Nie.

Czytaj także: Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji

Zgodnie z art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ wydaje zaświadczenie - na żądanie osoby ubiegającej się o nie - jeżeli:

- urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo

- dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W tym drugim przypadku organ wydaje zaświadczenie tylko wówczas, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Przed wydaniem zaświadczenia można przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające (art. 218 k.p.a.). Podkreśla się, że przedmiot postępowania o wydanie zaświadczenia jest wąski i ma specyficzny charakter. Nie obejmuje on kompetencji do orzekania przez organ w danej sprawie administracyjnej, czyli ustalania praw lub obowiązków podmiotów prawa, ale sprowadza się tylko do poświadczenia faktów lub stanów prawnych.

Zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie aktem woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. Nie rozstrzyga ono żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej ani nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza tylko istnienie określonego stanu na podstawie posiadanych już danych, a postępowanie wyjaśniające, jakie można przeprowadzić przed wydaniem zaświadczenia, spełnia tylko pomocniczą rolę przy ustalaniu jego treści. Postępowanie to ogranicza się do czynności, które pozwolą na urzędowe rozpoznanie wniosku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2018 r., sygn. II OSK 2527/17, LEX nr 2494340). W wyroku NSA z 24 kwietnia 2014 r. (sygn. I OSK 700/13, LEX nr 1574681) zwrócono uwagę, że wyróżnia się trzy przypadki odmowy wystawienia zaświadczenia:

- w razie braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie,

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- w przypadku niewłaściwości organu, do którego skierowano żądanie bądź

- gdy nie można spełnić żądania dotyczącego treści zaświadczenia – ze względu na treść posiadanych danych lub dokumentów bądź ze względu na wyraźny zakaz ustanowiony w odrębnych przepisach.

Wraz ze zmianą faktów lub stanu prawnego zaświadczenie staje się nieaktualne i może być wydane nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu lub aktualnym faktom. Podkreśla się, że możliwe jest ponowne wydanie zaświadczenia w tej samej sprawie, bez uprzedniego korygowania czy unieważniania pierwotnie wydanego zaświadczenia, gdyż jest ono rodzajem czynności faktycznej, a te nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej (por. np. wyrok NSA z 8 września 2009 r., sygn. I OSK 104/09, LEX nr 594852).

Zaświadczenie trzeba wydać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Wydanie zaświadczenia jest czynnością materialno – techniczną. Natomiast odmowa wydania zaświadczenia (bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie) wymaga wydania postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 k.p.a.). ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

Podstawa prawna: art. 217-219 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).