Z uwagi na rotację uczniów pomiędzy szkołami w obrębie danego samorządu, szczególnie po 15 września, tj. po terminie, w którym dyrektor szkoły może złożyć organowi prowadzącemu szkołę informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący szkoły podstawowe może, w ramach udzielonej przez wojewodę dotacji, przyznać szkołom środki z dotacji zgodnie z ostateczną liczbą uczniów, która uczęszcza do klasy pierwszej w danej szkole. To znaczy może dokonać przesunięć środków z dotacji udzielonej przez wojewodę pomiędzy szkołami (np. w wyniku powstałych oszczędności związanych z niewykorzystaniem w całości środków pochodzących z dotacji przez inną szkołę).

Wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.