Komunikat MEN:

Ze względu na wprowadzane obecnie zmiany w systemie oświaty, które pociągają za sobą m.in. zmianę obowiązującej podstawy programowej, KM POWER obradujący w dniach 22-23 listopada br. zaproponował przesunięcie terminu procedowania nad wskazanymi szczegółowymi kryteriami wyboru dla fiszek: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy" i „Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom".

Szczegółowe kryteria wyboru dla tych projektów powinny zostać zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POWER po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej, co według planów MEN będzie na przełomie 2016/2017 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.10, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dysponuje środkami w wysokości ponad 290 mln euro na lata 2014-2023.

Rolą Komitetu Monitorującego w ramach PO WER nie jest dysponowanie środkami Programu. Komitet m.in. zatwierdza kryteria wyboru projektów, dokonuje przeglądu postępu Programu oraz monitoruje osiąganie jego celów.

Obecnie prace Komitetu koncentrują się na planowaniu działań do realizacji w roku 2017. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Komitetu wstrzymali jedynie zatwierdzenie kryteriów wyboru dwóch projektów nie zgłaszając zastrzeżeń co do wysokości zaplanowanych kwot. MEN kontynuuje pracę nad ostatecznym brzmieniem fiszek ww. projektów i planuje poddać je pod głosowanie KM.