Obowiązuje nowy model naliczania i poboru opłat w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Od 20 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe przepisy uwzględniają wydany w dniu 28 czerwca 2016 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt: SK 31/14, dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne.

Czytaj też: Koszty egzekucyjne w administracji – istota problemu

W ustawie, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny. Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł, natomiast z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej ulegnie ona podwyższeniu do 100 zł.

Nowe przepisy wprowadzają w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne maksymalną opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny. Opłata ta będzie wynosiła 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne – jednak nie więcej niż 40 tys. zł. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej, jednak nie więcej niż 20 tys. zł, w przypadku, gdy zobowiązany po wszczęciu egzekucji administracyjnej, dokona dobrowolnej zapłaty zaległości.

Nowela rozszerza katalog wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wydatków egzekucyjnych będą zaliczane również koszty uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism organu egzekucyjnego oraz koszty udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych m.in. przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

podstawa prawna; nowelizacja z 4 lipca 2019 r. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (DzU z 19 sierpnia 2019 r., poz. 1553)