Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim unieważnił uchwałę rady miejskiej w sprawie określenia statutu jednego z sołectw.

Uchwałę do sądu zaskarżył prokurator. Radnym zarzucił nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych w procedurze uchwalania lub zmiany statutu sołectwa, co jest obligatoryjne. Za niezgodne z prawem uznał też wprowadzenie do uchwały zapisów, że do kompetencji zebrania należy wybieranie sołtysa i rady sołeckiej oraz że prawo głosowania mają osoby na stałe zameldowane na terenie sołectwa. Tymczasem ustawa o samorządzie gminnym nie nadaje zebraniu wiejskiemu uprawnienia do powoływania sołtysa oraz rady sołeckiej. Przepisy nie przewidują również konieczności zameldowania na stałe na terenie sołectwa, aby korzystać z praw wyborczych.

Czytaj także:

Sposoby wyboru sołtysa

Ta argumentacja przekonała WSA. Unieważniając uchwałę w całości, sąd przypomniał, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przy czym wymóg przeprowadzenia konsultacji powinien być rozumiany jako rzeczywiste omówienie z mieszkańcami proponowanych regulacji i umożliwienie wyrażenia opinii na ich temat.

Zasadne okazały się także pozostałe zarzuty. Jak zauważył sąd, nie ma przepisu, z którego wynikałyby uprawnienia zebrania wiejskiego do dokonywania wyboru sołtysa czy też rady sołeckiej.

W uchwale nie można było też uzależnić prawa wyborczego od stałego zameldowania. Jak zauważył w uzasadnieniu sędzia Adam Jutrzenka-Trzebiatowski, ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje konieczności zameldowania na stałe na terenie sołectwa, aby korzystać z praw wyborczych. Wystarczające jest stałe zamieszkiwanie na obszarze gminy. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Go 32/21