Z uwagi na zakłócenia porządku nad jeziorem, wójt chce wydać przepisy porządkowe ustalające zasady korzystania z tego terenu. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

Nie.

Sytuacje, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do wydania przepisów porządkowych, wskazano w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Zgodnie z tym przepisem wójt może wydać przepisy porządkowe, w formie zarządzenia, w przypadku niecierpiącym zwłoki. Konieczne jest także spełnienie wymagań określonych w art. 40 ust. 3 u.s.g.

Czytaj także: Czytelne oznakowanie kąpielisk

Przepisy porządkowe mogą być wydane tylko w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych powszechnie obowiązujących przepisach i wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Podkreśla się, że kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych nie mogą być wykorzystywane do bieżącego zarządzania na danym obszarze i że można korzystać z nich wyłącznie w celu przeciwdziałania realnym zagrożeniom wartości określonych w art. 40 ust. 3 u.s.g. (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2004 r., sygn. GSK 1132/04, LEX nr 154049).

Za pomocą przepisów porządkowych nie można wypełniać braków ustawodawstwa obowiązującego w całym kraju lub likwidować zagrożeń o znaczeniu ogólnokrajowym. W art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przyjęto, że za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie innym niż:

- teren parku narodowego lub krajobrazowego oraz

- teren, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji,

odpowiada właściwy miejscowo wójt. W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 lipca 2014 r. (znak NK-3.4131. 269.2014.KD, Dz.Urz. woj. zacho. z 2014 r. poz. 3392) zwrócono jednak uwagę, że przyjęcie regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie jest przypadkiem niecierpiącym zwłoki, o którym mowa w art. 41 ust. 2 u.s.g. Przesłanka: przypadku niecierpiącego zwłoki zawęża dopuszczalność wydania przepisów porządkowych przez wójta do wyjątkowych sytuacji, gdy ustanowienie tych przepisów jest uzasadnione koniecznością pilnego przeciwdziałania nagle pojawiającym się zagrożeniom (por. np. wyrok WSA w Poznaniu z 27 września 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 576/12, LEX nr 1272480).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Należy także zwrócić uwagę, że wybryki zakłócające porządek publiczny stanowią czyn, o którym mowa w art. 51 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 618 ze zm.). Nie jest to więc materia nieuregulowana w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu można określić uchwałą rady gminy, niestanowiącą przepisów porządkowych, lecz właśnie ustalającą obowiązujące reguły zachowania się na terenie tego obiektu (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 marca 2018 r., sygn. II SA/Go 97/18, LEX nr  2471434). ?

podstawa prawna: art. 40-41, art. 42 ustawy z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

podstawa prawna: art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1482)