Wniosek wpłynął do TK we wtorek 9 listopada, dzień po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono m.in., że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, bo system powoływania sędziów jest niewłaściwy.

Czytaj więcej

ETPCz: Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest niezależnym sądem

Minister chce, aby TK pochylił się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz. Przepis ten mówi, że "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Zgodnie ze złożonym wnioskiem polski TK ma zbadać upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do "wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskie"

Ziobro chce też, aby TK odpowiedział, czy dopuszczalne jest dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki „sądu ustanowionego ustawą" z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej

Ziobro komentuje wyrok ETPCz: Polska demokracją pod specjalnym nadzorem?

Przypomnijmy, iż jest to już drugi wniosek Zbigniewa Ziobry do TK w sprawie Konwencji o ochronie praw człowieka. 24 listopada 2021 r. Trybunał zbada przepisy Konwencji w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny pod kątem zgodności z konstytucją RP. Wniosek do Trybunału w tej sprawie Ziobro złożył po wyroku ETCP z 7 maja 2021 r. w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce na skutek skargi Xero Flor.

W wyroku tym, Europejski Trybunał Praw Człowieka podważył legalność funkcjonowania i orzekania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na nieprawidłowe obsadzenie stanowisk. Orzeczono, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

Czytaj więcej

TK na wniosek Ziobry zbada zgodność Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP