Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego została określona przede wszystkim w art. 305 (,,Nieuprawnione używanie znaku towarowego”) ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej dalej: ustawa). Celem ochrony znaków towarowych jest m.in. zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa obrotu towarami i że nabywane produkty z określonymi znakami są legalne.

Podrobione towary nie gwarantują takiej jakości jak oryginalne, często też zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu oraz mają niekorzystny wpływ na zatrudnienie. Nabywający towary, które okazują się podróbkami, to często klienci niemający świadomości, że nabywają towar podrobiony, lub kupujący go w dobrej wierze.