Możliwość wszczęcia przeciwko podmiotowi zbiorowemu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary warunkowana jest wydaniem tzw. prejudykatu, tj. uprzedniego orzeczenia potwierdzającego sprawstwo czynu zabronionego przez powiązaną z tym podmiotem osobę fizyczną. Wymóg ten nadaje odpowiedzialności podmiotów zbiorowych charakter wtórny wobec odpowiedzialności karnej osób fizycznych. Jeszcze przed wejściem w życie (pod koniec listopada 2003 r.) obowiązującej ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary powszechnie wskazywano, że jest to największą bolączką modelu odpowiedzialności tych podmiotów.