Rz: Co się zmieni w okresach wypowiedzenia za niespełna pół roku?

Piotr Wojciechowski: Od 22 lutego 2016 r. całkowitej korekcie podlegają dotychczasowe zasady wypowiadania terminowych umów o pracę – i to zarówno zawartych na czas określony, jak i na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Znika bowiem charakterystyczny dla umów terminowych dwutygodniowy okres wypowiedzenia takiej umowy, który strony mogły umieścić w umowie o pracę, gdy trwała ona co najmniej sześć miesięcy. Znika również możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas zastępstwa z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego trzem dniom roboczym.

Zasady wypowiadania umów terminowych stają się identyczne ze znanymi już regułami wypowiadania umów bezterminowych i zależeć będą od długości trwania zatrudnienia u pracodawcy. Wynosić będą:

- dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

- miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,

- trzy miesiące, jeżeli był zatru- dniony co najmniej trzy lata.

W praktyce oznacza to, że zasady wypowiadania umów podlegać będą zupełnej unifikacji z wyłączeniem jedynie angaży zawieranych na okres próbny. Ich okresy wypowiedzenia nadal będą wynosić:

- trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,

- tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- dwa tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące.

Od kiedy należy liczyć staż pracy uprawniający do okresu wypowiedzenia dla umów, które będą trwały w momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów?

Do 22 lutego 2016 r. prawo pracy dzieli umowy terminowe na dwie grupy – wypowiadalne i niewypowiadalne. Wypowiadalne to te, które trwają co najmniej sześć miesięcy i strony wprowadziły do ich treści klauzule o możliwości „uru- chomienia" wypowiedzenia o pracę. Są jeszcze takie umowy z grupy niewypowiadalnych, które trwają krócej niż sześć miesięcy lub trwające dłużej, ale bez postanowień o możliwości wypowiedzenia. I tak gdy strony w ogóle nie mogą wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony, ponieważ jest krótsza niż sześć miesięcy lub strony nie przewidziały takiej możliwości, stosuje się przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że takie umowy trwają do dnia, do którego były zawarte. Jeżeli jednak strony wprowadziły – zgodnie z obecnymi regułami – postanowienie umożliwiające wypowiedzenie umowy termi- nowej, 22 lutego 2016 r. zmie- niają się zasady wymówienia takich umów. Klauzula przesta- je obowiązywać, a okres wypo- wiedzenia umowy o pracę zale- żeć będzie od okresu zatrudnienia u pracodawcy. Co należy bardzo wyraźnie podkreślić – dla umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie ustawy, okres zatrudnienia u pracodawcy, od którego będzie uzależniona długość okresu wypowiedzenia, liczony będzie od 22 lutego 2016 r. Podkreślam jednak – dotyczy to wyłącznie umów terminowych trwających 22 lutego 2016 r., a nie umów zawieranych po tej dacie.

Czy to oznacza, że dla umów zawartych już po wejściu w życie przepisów do stażu będzie się wliczać okres zatrudnienia sprzed nowelizacji?

Tak. Jeżeli zatem strony zawrą umowę terminową 23 lutego 2016 r., czyli dzień po wejściu w życie nowelizacji, a wcześniej pracownik pracował już w tej firmie np. dwa, pięć lub dziesięć lat temu, do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość jego okresu wypowiedzenia, wlicza się też zatrudnienie przypadające czasami wiele lat wstecz.

Jakie przepisy będą dotyczyć umów terminowych, które trwają jeszcze w chwili wejścia w życie nowelizacji, ale zostały wypowiedziane przed tą datą?

W tym przypadku obowiązują „stare" okresy wypowiedzenia. Jeżeli zatem 21 lutego 2016 r. pracodawca wypowie umowę na czas określony, okres wypowiedzenia będzie trwał dwa tygodnie zgodnie z art. 33 k.p. W przypadku wypo- wiedzenia umowy od 22 lute- go 2016 r. okres wypowiedzenia będzie również trwał dwa tygodnie, ale już ustalany na podstawie art. 36 § 1 k.p., gdyż art. 33 k.p. ulegnie skreśleniu. Po sześciu miesiącach liczonych od wejścia w życie ustawy okres wypowiedzenia takiej umowy wynosić będzie miesiąc.

—rozmawiała Grażyna Ordak