Tag: Staż Pracy

Powiązane

Kadry

Emerytury z zagranicy 
można podwyższyć

TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, bo uwzględnił mu tylko część stażu ubezpieczeniowego.

Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia - wyrok Sądu Najwyższego

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika pracy.

Urzędnicy: czy studia doktoranckie zaliczyć do stażu pracy czy nie zaliczać?

Służby kadrowe, do których obowiązku należy ustalanie pracowniczego stażu pracy mają problem. Powodem jest luka prawna w nowej ustawie Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Okres służby żołnierza wliczany do stażu pracy

Otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej nie wyłącza prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Służba wojskowa zwiększy staż pracy szczególnej

Okres pełnienia zasadniczej służy wojskowej, do odbycia której pracownik został powołany w trakcie zatrudnienia w kopalni, zalicza się do stażu pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak praca przed rozpoczęciem służby i po zwolnieniu z niej musi być pracą pod ziemią wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytury: zagraniczny staż da pomostówkę

Trybunał Sprawiedliwości UE podważył polskie zasady przyznawania emerytur za pracę w szczególnych warunkach.

Staż pracy: kierowanie traktorem to nie praca szczególna w transporcie

Praca traktorzysty – czy to w rolnictwie, czy w transporcie, choćby w „otoczeniu" rolnictwa – nie jest zatrudnieniem w szczególnych warunkach. Nie wlicza się jej zatem przy ustalaniu 15-letniego stażu zatrudnienia szczególnego wymaganego do ustalenia wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Staż urlopowy: zasady zwiększające wymiar urlopu wypoczynkowego

Nie każdy okres pracy zwiększa staż, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wyznacznikiem nie jest tu fakt, że z tytułu danego zatrudnienia zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Rozwiązanie starej umowy terminowej na nowych zasadach

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony przed zmianą przepisów należy liczyć według przejściowych reguł. Ma tu znaczenie staż pracy przypadający po 21 lutego 2016 r.

Co to znaczy staż pracy w służbie cywilnej?

- Wysokość odprawy emerytalnej członka korpusu służby cywilnej zależy od jego stażu pracy w tej służbie. Czy chodzi tu tylko o faktyczne zatrudnienie w służbie cywilnej czy też do okresu, od którego zależy wysokość odprawy wlicza się także inne okresy?