Tag: Staż Pracy

Powiązane

Kadry

Różny staż pracy uzasadnia różnicowanie pensji

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w związku z okresem zatrudnienia nie stanowi klasycznego unijnego kryterium dyskryminacyjnego. Chyba że jest powiązane z wiekiem pracowników.

Do stażu pracy liczy się nie tylko formalne zatrudnienie, ale i wolontariat

Prowadzenie hipoterapii może być zaliczone do stażu pracy w pomocy społecznej.

Emerytury z zagranicy 
można podwyższyć

TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, bo uwzględnił mu tylko część stażu ubezpieczeniowego.

Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia - wyrok Sądu Najwyższego

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika pracy.

Urzędnicy: czy studia doktoranckie zaliczyć do stażu pracy czy nie zaliczać?

Służby kadrowe, do których obowiązku należy ustalanie pracowniczego stażu pracy mają problem. Powodem jest luka prawna w nowej ustawie Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Okres służby żołnierza wliczany do stażu pracy

Otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej nie wyłącza prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Służba wojskowa zwiększy staż pracy szczególnej

Okres pełnienia zasadniczej służy wojskowej, do odbycia której pracownik został powołany w trakcie zatrudnienia w kopalni, zalicza się do stażu pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak praca przed rozpoczęciem służby i po zwolnieniu z niej musi być pracą pod ziemią wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytury: zagraniczny staż da pomostówkę

Trybunał Sprawiedliwości UE podważył polskie zasady przyznawania emerytur za pracę w szczególnych warunkach.

Staż pracy: kierowanie traktorem to nie praca szczególna w transporcie

Praca traktorzysty – czy to w rolnictwie, czy w transporcie, choćby w „otoczeniu" rolnictwa – nie jest zatrudnieniem w szczególnych warunkach. Nie wlicza się jej zatem przy ustalaniu 15-letniego stażu zatrudnienia szczególnego wymaganego do ustalenia wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Staż urlopowy: zasady zwiększające wymiar urlopu wypoczynkowego

Nie każdy okres pracy zwiększa staż, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wyznacznikiem nie jest tu fakt, że z tytułu danego zatrudnienia zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.