Tag:

Staż Pracy

Powiązane

Kadry

Były żołnierz ma większy staż pracy

Okres zawodowej służby wojskowej zalicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień związanych z tym zatrudnieniem, poza odprawą emerytalną.

Mniej stażu pracy przy niepełnym etacie

Przepisy unijne pozwalają, by okres zatrudnienia pracownika na części etatu był liczony proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na wykonywanie pracy.

Różny staż pracy uzasadnia różnicowanie pensji

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w związku z okresem zatrudnienia nie stanowi klasycznego unijnego kryterium dyskryminacyjnego. Chyba że jest powiązane z wiekiem pracowników.

Do stażu pracy liczy się nie tylko formalne zatrudnienie, ale i wolontariat

Prowadzenie hipoterapii może być zaliczone do stażu pracy w pomocy społecznej.

Emerytury z zagranicy 
można podwyższyć

TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, bo uwzględnił mu tylko część stażu ubezpieczeniowego.

Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia - wyrok Sądu Najwyższego

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika pracy.

Urzędnicy: czy studia doktoranckie zaliczyć do stażu pracy czy nie zaliczać?

Służby kadrowe, do których obowiązku należy ustalanie pracowniczego stażu pracy mają problem. Powodem jest luka prawna w nowej ustawie Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Okres służby żołnierza wliczany do stażu pracy

Otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej nie wyłącza prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Służba wojskowa zwiększy staż pracy szczególnej

Okres pełnienia zasadniczej służy wojskowej, do odbycia której pracownik został powołany w trakcie zatrudnienia w kopalni, zalicza się do stażu pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak praca przed rozpoczęciem służby i po zwolnieniu z niej musi być pracą pod ziemią wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytury: zagraniczny staż da pomostówkę

Trybunał Sprawiedliwości UE podważył polskie zasady przyznawania emerytur za pracę w szczególnych warunkach.