Zakaz wszelkiej działalności piłkarskiej dla Platiniego na poziomie krajowym i międzynarodowym FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) nałożyła na Platiniego w 2015 r.  w związku z wyłudzeniem 2 mln franków szwajcarskich od ówczesnego szefa FIFA Josepha Blattera. Decyzję podtrzymał Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu CAS.

Czytaj też:

Platini: Trafiony, prawie zatopiony

FIFA chce odszkodowania za korupcję

Były szef Unii Europejskich Związków Piłkarskich odwołał się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W skardze zarzucał m.in. naruszenie zasady rzetelnego procesu przed organami FIFA i CAS oraz naruszenie prawa do obrony. Poddawał w wątpliwość również niezależność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Ponadto, zarzucił naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego argumentując, że zakaz wykonywania działalności związanej z piłką nożną naruszał swobodę wykonywania działalności zawodowej, która chroniona jest na podstawie tego właśnie przepisu.

W wyroku z 5 marca 2020 r. siedmioosobowy skład ETPC  jednomyślnie odrzucił wniosek Platiniego jako  za bezzasadny. Trybunał uznał, że postępowanie względem Michela Platiniego było prowadzone w sposób właściwy, a nałożenie sankcji nie naruszyło art. 8 EKPC, dotyczącego poszanowania do życia prywatnego i rodzinnego.

ETPC  wskazał, że Platini mógł w wystarczający sposób dochodzić swoich praw przed sądami prywatnymi (np. CAS) i krajowymi (sądy federalne w Szwajcarii), a organy te w pełni zbadały jego sprawę oraz wydały należycie uzasadnione decyzje. Postępowanie karne w sprawie wyłudzenia 2 mln franków przez Michela Platiniego nadal toczy się w szwajcarskiej prokuraturze.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zauważa, że decyzja w sprawie Platini przeciwko Szwajcarii jest kolejnym wydanym w ostatnim czasie orzeczeniem ETPC w sprawie dotyczącej sportu. Pod koniec stycznia br. Trybunał w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Ali R?za i inni przeciwko Turcji na kanwie skarg złożonych przez pięć osób na wyroki Komitetu Arbitrażowego Tureckiej Federacji Piłki Nożnej.

HFPCz zainicjowała projekt „Sport a prawa człowieka", w ramach którego analizowane są regulacje mogące przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka w sporcie.