Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy mają wyznaczony maksymalny termin ukończenia swoich studiów do końca 2024 r., będą wciąż objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Będą mogli też uczestniczyć w samorządzie doktorantów. Nie otrzymają jednak stypendium. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zyskał aprobatę Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Doktoranci wciąż bez obiecanych podwyżek

W 2019 r wprowadzono nową formę kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie. Pierwotny termin zakończenia prowadzenia studiów doktoranckich na poprzednich zasadach był przesuwany kilkukrotnie. Pierwotnie był określony na 31 grudnia 2021 r . Ostatecznie został wydłużony do końca 2024 r. Chodziło o umożliwienie ukończenia przygotowywania rozpraw doktorskich, a następnie uzyskania stopnia doktora np. tym doktorantom, którzy w wyniku pandemii napotkali trudności w prowadzeniu badań naukowych. Przygotowana przez ministerstwo nauki nowelizacja dostosowuje inne regulacje do nowego terminu.

Etap – skierowano do Sejmu