Od września zaczyna obowiązywać nowy ustrój szkolny. Nie ma już sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej.

W poniedziałek uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum lub trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę szóstą szkoły podstawowej, rozpoczynają naukę w klasie siódmej.

Jeszcze w tym i w przyszłym roku szkolnym w przekształconej szkole podstawowej będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (drugie i trzecie).

Podobne rozwiązania dotyczą zespołów szkół, w których skład oprócz gimnazjum wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące albo technikum.

Zmienia się też szkolnictwo zawodowe. Dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę pierwszego stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzano już rekrutacji do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, ale do klasy pierwszej branżowej szkoły pierwszego stopnia. W jej strukturze znalazły się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i będą funkcjonowały w jej strukturze do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły.

Uczeń, który ukończył gimnazjum w zeszłym roku szkolnym, mógł więc wybrać między nauką w branżowej szkole pierwszego stopnia, czteroletnim technikum lub trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

Na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020 do branżowej szkoły pierwszego stopnia będzie prowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum. Od roku 2019/2020 nabór uwzględni też absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W tym samym roku do klas pierwszych liceów ogólnokształcących pójdą absolwenci gimnazjów i ośmioklasowych podstawówek. W najlepszych szkołach może być trudniej o miejsce.

Zmiany nie obejmą uczniów, który rozpoczęli już naukę w trzyletnim liceum – będą się uczyli według dotychczas obowiązujących zasad.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Od tego roku można tworzyć oddziały dwujęzyczne od klasy siódmej szkoły podstawowej. Takie rozwiązanie miało umożliwić zachowanie dotychczasowej liczby lat edukacji dwujęzycznej (w sumie sześć), czyli dwa lata w szkole podstawowej (klasy VII–VIII) oraz cztery lata w liceum ogólnokształcącym. Z sondy przeprowadzonej przez „Rzeczpospolitą" wynika jednak, że dotychczasowe gimnazja dwujęzyczne były najczęściej przyłączane do liceów, a gminy nie planowały w tym roku klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych. Intensywna nauka języków obcych zacznie się w tych gminach później.

Zgodnie z prawem każda szkoła podstawowa może utworzyć oddział lub oddziały dwujęzyczne. W pierwszej kolejności będą do nich przyjmowani uczniowie danej szkoły.

Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie promocji do klasy siódmej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

podstawa prawna: ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przepisy ją wprowadzające DzU z 11 stycznia 2017 r., poz. 59 i 60