Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne, na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i młodzieży, nie są w ogóle nadzorowane przez kuratorów oświaty – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim raporcie. Wynika to z luki w prawie. Minister edukacji narodowej nie określił w rozporządzeniu w sprawie warunków wypoczynku, kto ma taki nadzór sprawować. W efekcie nie sprawuje nikt. W dodatku w publicznej bazie wypoczynku nie można sprawdzić informacji o kraju i dokładnym miejscu zagranicznego wypoczynku, bo aplikacja ta nie ma takiej funkcji.

Może się to zmienić dopiero w przyszłym roku. Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w tej sprawie. Zgodnie z nim nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą będzie sprawował kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę organizatora. Nadzór ten będzie siłą rzeczy ograniczony – nikt nie sprawdzi, w jakich warunkach wypoczywają dzieci. Kurator będzie mógł badać dokumentację wypoczynku, a już po jego zakończeniu wystąpić do organizatora o przedstawienie informacji o jego przebiegu.

W projekcie został zdefiniowany także sam wypoczynek. Zgodnie z nim ma on trwać co najmniej dwa dni i być organizowany w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz połączony ze szkoleniem, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych. Chodzi o wypoczynek w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Poszerzono uprawnienia kuratora oświaty o sprawowanie nadzoru nad wypoczynkiem, także w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.

W ustawie przewidziano też karę grzywny dla organizatora wypoczynku, który nie zgłosił tego faktu lub nie poinformował kuratora oświaty o zmianach w zgłoszeniu.

Groźba zapłaty grzywny ma działać prewencyjnie. Zgodnie z raportem NIK co szósty skontrolowany wypoczynek jest prowadzony bez zgłoszenia. Dlatego w projekcie nowelizacji ustawy określono także tryb jego zgłaszania.

O zamiarze zorganizowania wypoczynku trzeba będzie zawiadomić kuratora oświaty, który – w ramach zmniejszenia obciążeń administracyjnych – nie będzie już wydawał zaświadczenia o zaakceptowaniu zgłoszenia wypoczynku. Potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie zgłoszenia w bazie wypoczynku.

Z obowiązku zgłoszenia mają być zwolnione szkoły i placówki organizujące wypoczynek trwający do trzech dni. W takim wypadku wystarczy powiadomienie gminy w formie karty wypoczynku.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW