We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Na jej podstawie w Banku Gospodarstwa Krajowego działa fundusz, z którego udzielane są nisko oprocentowane kredyty na budowę mieszkań pod wynajem. Korzystają z niego głównie komunalne towarzystwa budownictwa społecznego (TBS).

Nowela ma reaktywować budownictwo społeczne pod wynajem oraz zlikwidować istniejące bariery. Jest ona ściśle związana z rządowym programem Mieszkanie+.

Rząd proponuje podnieść z 25 do 30 proc. partycypację, którą przyszli najemcy płacą TBS w zmian za wynajem mieszkania. Te środki służą do pokrycia części kosztów budowy mieszkania. Zdaniem rządu dzięki 5-proc. podwyżce łatwiej będzie TBS sfinansować budowę bloków pod wynajem.

Bez zgody TBS nie da się scedować posiadanej partycypacji na inną osobę fizyczną. Taka możliwość będzie tylko między małżonkami, rodziną lub powinowatymi. Problemów z cesją nie będą mieć też pracodawcy i osoby prawne, które wpłacały partycypację w zamian za wynajęcie mieszkań konkretnym osobom. Wszystko po to, by ukrócić obecny handel partycypacjami w celach czysto zarobkowych.

Projekt przewiduje także, że jeżeli dochody najemcy przekroczą dopuszczalny próg tylko w niewielkim stopniu, TBS nie musi zaraz wprowadzać podwyżki czynszu. Dziś nie ma wyjścia i musi podnieść komorne (nawet jeśli lokator przekroczył próg dochodowy tylko o 1 proc.) a gdy przekroczy o 10 proc. może wypowiedzieć umowę najmu.

Projekt łagodzi też sankcje, jakie nakłada się na towarzystwa budownictwa społecznego, gdy w nowo wybudowanym bloku nie wynajęły minimum 50 proc. mieszkań osobom wychowującym dzieci. Obecnie tracą przez to część dofinansowania uzyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie noweli będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy, chyba że strony postanowią inaczej.

Nowela przewiduje zmianę progów dochodowych gospodarstw domowych. Rodzina, która je przekroczy, nie ma szans na wynajęcie lokalu. Nowe przepisy przewidują, że średni miesięczny dochód w roku poprzedzającym zawarcie umowy najmu (przy partycypacji minimum 10 proc. kosztów budowy) nie może przekraczać iloczynu wysokości ostatnio ogłaszanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego jest położony lokal oraz współczynnika 1,2. W województwie mazowieckim będzie to: 4801,53 x 1,2.= 5761 zł. Przepisy pozwalają przekroczyć tę kwotę o określony procent w zależności od liczby osób w rodzinie. W wypadku osoby samotnej o 110 proc., przy dwóch osobach o 165 proc., trzech – 205 proc., czterech – 240 proc. W rodzinach większych niż czteroosobowe te 240 proc. dodatkowo można powiększyć o kolejne 40 proc. (w sumie o 280 proc.).

Projekt przewiduje, że za środki znajdujące się w gestii BGK spółdzielnie będą mogły budować lokatorskie mieszkania. Wprowadza zakaz ich wykupu.