Na pomoc w postaci szkoleń zawodowych, ofert pracy od przedsiębiorców, dofinansowania założenia nowej firmy, a także na ubezpieczenie zdrowotne zapewniające dostęp do opieki medycznej mogą liczyć osoby, które zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne. Prawo do tego mają wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia w przypadku kobiet i 65. rokiem w przypadku mężczyzn. Pod warunkiem jednak, że nie pracują ani nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Wykluczone są także osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury lub innych świadczeń, np. renty inwalidzkiej, socjalnej czy rodzinnej, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1276 zł, od przyszłego roku 1317 zł). Podobnie jest z osobami, które pobierają świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed wpisaniem się na listę bezrobotnych przepracowały 365 dni na etacie, umowie-zleceniu z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, prowadziły działalność gospodarczą, pracowały w państwach UE, mogą liczyć także na zasiłek dla bezrobotnych, który będzie wypłacany przez urząd pracy co najmniej sześć miesięcy.

Na wypłatę tego świadczenia przez 12 miesięcy mogą liczyć osoby powyżej 50 lat z 20-letnim stażem pracy, osoby zamieszkałe w powiatach, w których stopa bezrobocia przekroczyła 150 proc. średniej krajowej, lub osoby mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, których małżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Uwaga! [b]Zasiłek nie przysługuje osobom, które w ciągu sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie same zwolniły się z pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem,[/b] a także gdy zostały zwolnione dyscyplinarnie.

[wyimek]Bezrobotni muszą uważać, żeby nie stracić uprawnień, szczególnie opieki zdrowotnej[/wyimek]

Obecnie zasiłek wypłacany przez urzędy pracy bezrobotnym wynosi od 460 do 690 zł, w zależności od długości stażu pracy. Najmniej otrzymują osoby, które przepracowały dotychczas mniej niż pięć lat. Najwięcej te z ponad 20-letnim stażem. Osoby, które mają już na swoim koncie od pięciu do 20 lat pracy, otrzymują zasiłek w podstawowej wysokości 575 zł miesięcznie.

Bezrobotni muszą jednak bardzo uważać, żeby nie stracić przysługujących im uprawnień, szczególnie opieki zdrowotnej. Muszą więc odpowiadać na wszystkie wezwania urzędu pracy. Utrata ochrony na trzy miesiące grozi im, gdy nie stawią się w urzędzie w wyznaczonym terminie i nie uzasadnią w ciągu siedmiu dni tej nieobecności. Znacznie dłuższa utrata statusu bezrobotnego grozi za odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy urzędu albo poddania się badaniom lekarskim bądź psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na 120 dni po pierwszej odmowie, 180 dni – po drugiej, a za każdą następną traci się taki status aż na 270 dni.