Akcjonariusze Agory na walnym zgromadzeniu przyjęli w czwartek nowy skład rady nadzorczej, w skład której wchodzą teraz: Dariusz Formela, Wanda Rapaczynski, Andrzej Szlęzak i Tomasz Sielicki (z ramienia Agory Holding, zasiadający w radzie już wcześniej), Anna Kryńska-Godlewska (z ramienia nowego udziałowca , funduszu Media Development Investment Fund) oraz Andrzej Dobosz (to także nowy członek rady, zgłoszony do rady przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU).

WZA przyjęło też sprawozdania finansowe - jednostkowe i skonsolidowane - Agory oraz udzieliło absolutorium zarządowi spółki w składzie: Bartosz Hojka (prezes), Tomasz Jagiełło, Grzegorz Kossakowski i Robert Musiał.

WZA jednogłośnie przegłosowało też przeznaczenie całego zysku netto za rok 2015 (13,7 mln zł) oraz środków z kapitału zapasowego (22 mln zł) na wypłatę dywidendy, która wyniesie 0,75 zł na akcję. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.