„Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wykorzystaną środków z Krajowego Planu Odbudowy wdrożone zostaną inwestycje mające na celu stworzenie uwarunkowań dla dynamicznego rozwoju sektora kultury i przemysłów kreatywnych jako ważnego czynnika wzmacniającego innowacyjność gospodarki. Najważniejszą inwestycją w tym obszarze, ujętą w KPO będzie utworzenie modelowego centrum wspierania przemysłów kreatywnych w Krakowie”, napisał do „Rzeczpospolitej” resort kultury.

Ministerstwo nawiązuje w ten sposób do zagadnień poruszanych podczas debaty „Rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Krótko- i długoterminowe obowiązki państwa”, która odbyła się w naszej redakcji.

Jak pisze resort, „celem inwestycji jest stworzenie ram dla nowej formuły współpracy instytucji kultury z podmiotami sektora nauki i przedsiębiorcami, ze szczególnym uwzględnieniem designu i architektury. Dzięki projektowi wdrożone zostaną rozwiązania organizacyjne, proceduralne i finansowe, które będą mogły być powielane w przyszłości przez inne podmioty działające w sektorze kultury i kreatywnym”.

Czytaj więcej

Kultura, aby móc się rozwijać, potrzebuje wolności, ale też poczucia stabilności

„W ramach projektu podjęta zostanie współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, politechnikami i akademiami sztuk pięknych) w celu wypracowanie modelowych rozwiązań w dziedzinie kultury i designu. Centrum podejmie współpracę także z regionalnymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Krakowski Park Technologiczny, jak również z organizacjami ogólnopolskimi, takimi jak Naczelna Organizacja Techniczna, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz innymi instytucjami zajmującymi się działalnością badawczo-rozwojową. Utworzona w wyniku realizacji projektu przestrzeń zostanie udostępniona studentom do realizacji interdyscyplinarnych projektów, przedsiębiorcom w celu rozwijania kreatywnego partnerstwa łączącego potencjał początkujących kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorców (m.in. w zakresie wzornictwa użytkowego, architektury, grafiki itp.) oraz zróżnicowanemu grupom odbiorców w celach edukacyjnych związanych z promowaniem współczesnego designu i architektury. Przestrzeń zostanie także wykorzystana do zaprezentowania w formie wystaw i prezentacji multimedialnych polskiego designu oraz i architektury, w tym przede wszystkim najnowszych osiągnięć w tych dziedzinach” czytamy w piśmie ministerstwa.

Jak wskazuje resort, kolejną inwestycją, przewidzianą do realizacji w ramach KPO jest program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Program będzie mieć charakter dotacyjny – granty będą przyznawane podmiotom działającym w sektorze kultury, tj. przedsiębiorcom, instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym (dodatkowo wsparciem objęci będą twórcy indywidualni działający w sektorze przemysłów kultury i kreatywnych, którzy będą mogli ubiegać się o stypendia).

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się m.in. o wsparcie realizacji spektakli, koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw, programów edukacyjnych i badawczych, a w przypadku stypendiów – m.in. na stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub fizycznej ze specjalistami z innych sektorów, w tym nauki, technologii i biznesu. Działania realizowane w ramach tego programu uwzględniać będą m.in. nowe technologie i wzmacniać kompetencje cyfrowe w sektorze, dzięki temu zostaną zachowane i rozwijane nowe umiejętności z zakresu digitalizacji. Działania wspierające transformację cyfrową sektora kreatywnego obejmować będą budowanie innowacyjnych form komunikacji i prezentacji dóbr kultury oraz digitalizację obiektów.

„Ponadto, w ramach działań na rzecz wsparcia przemysłów kultury i kreatywnych zaplanowano przyjęcie dokumentu (policy paper) określającego kierunki i zasady wspierania działań w sektorze kultury i kreatywnym w czasie wychodzenia z kryzysu. Dokument ten będzie określać najważniejsze średnio- i długoterminowe wyzwania w sektorze kultury i kreatywnym, z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z kryzysu COVID-19. Ponadto będzie określać obszary dla współpracy oraz transferu wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i kreatywnym a sektorami nauki, edukacji, technologii i biznesu oraz wskazywać możliwości zapewnienia publicznego wsparcia dla działań w ramach przemysłów kultury i kreatywnych”, czytamy w piśmie ministerstwa.

Jak uzupełnia resort, „dodatkowo należy podkreślić, że w KPO w ramach reformy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej gospodarki uwzględniono także wsparcie dotyczące termomodernizacji wybranych budynków, bibliotek i domów kultury z terenu całego kraju. (…) Inwestycja została opracowana na podstawie dotychczasowych doświadczeń MKDNiS we wdrażaniu (z sukcesem) systemowego projektu wsparcia szkół artystycznych o wartości ponad 580 mln zł”.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ