Parlament zakończył prace nad oczekiwaną ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ma wejść w życie w lwiej części po dwóch tygodniach od ogłoszenia.

W piątek Sejm przyjął większość senackich poprawek, m.in. zostawiając więcej kwestii organizacyjnych samym OZZ. Przyjął też za Senatem, że ujawnienie przez OZZ danych osobowych innym organizacjom jest sposobem przetwarzania danych. To ważne, bo ustawa, implementując dyrektywę, wprowadza instytucję organizacji, która ma określać zasady reprezentowania twórców, artystów, wykonawców, producentów lub wydawców, którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarządzanie przez OZZ.

Z drugiej strony wprowadza obowiązek zwoływania corocznie walnego zebrania członków OZZ oraz możliwość udziału w nim poprzez pełnomocnika i obowiązek prowadzenia aktualizowanego wykazu umów o zbiorowe zarządzanie.

Wreszcie ogranicza swobodę OZZ w gospodarowaniu pieniędzmi, bo cześć wpłat od korzystających z utworów czeka nieraz nawet latami na twórców bądź ich spadkobierców, oraz obowiązek corocznego informowania uprawnionego o przysługujących mu należnościach i potrąceniach z nich.

Honoraria autorskie i sprawne nimi zarządzanie są ważne także dla mediów, zwłaszcza prasy drukowanej, która musi konkurować z elektroniczna, tym bardziej że powszechny jest proceder podkradania tekstów, np. pod szyldem cytowania czy tzw. przeglądów prasy. Dlatego na ostatnim posiedzeniu walne zgromadzenie Izby Wydawców Prasy, do której należy też wydawca „Rzeczpospolitej", zaapelowało do rządu o wytrwałość w pracach nad dyrektywą o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, by publikacjom prasowym przyznać ochronę, jaką mają producenci muzyki, filmów, programów telewizyjnych i radiowych, a nawet gier komputerowych.

etap legislacyjny: trafi na biurko prezydenta